തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാന നഗരി !

കായലുകൾ , നദികൾ , അരുവികൾ , തീരം , വനം ...

തിരുവനന്തപുരം : തിരു ...അനന്ത ...പുരം !

തിരുവനന്തപുരം : സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നഗരം !

തിരുവനന്തപുരം : വളർന്നുയരുന്ന ഐടി ഹബ് !

Image courtesies: Explore YRS and Explore India (YouTube)

Logo-medium

നാടിന്റെ തൊഴിൽ - സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

Village-Workers

കാർഷിക മേഖല

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Click here to post ( To Register)

 

Village Govt Servants

സർക്കാർ-അർദ്ധ സർക്കാർ-എയ്‌ഡഡ്‌

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്

Click here to post ( To Register)

Gulf malayalees

പ്രവാസികൾ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Click here to post ( To Register)

 

Village-business

ബിസിനസ്സ്

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്

Image size 450 x 300

Click here to post (To Register)

Village-Workers

കയറ്റിറക്ക്-കൂലിപ്പണി

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Click here to post ( To Register)

 

Village-Workers

പ്രൊഫെഷനലുകൾ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Click here to post ( To Register)

Visit Who is who also!

 

Coconut and farming

സ്വയം തൊഴിൽ - കൃഷി

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്

Click here to post ( To Register)

unemployed

തൊഴിൽരഹിതർ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം പകരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്

Image size 450 x 300

Click here to post ( To Register)

NB

ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ താത്കാലിക ഫില്ലർ ഇമേജുകളും സൂചികകളും ആണ്. അതാതിന്റെ അളവും ചിത്രങ്ങളുടെ അവലംബവും അതാത് ചിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഉചിതമായ ചിത്രങ്ങൾ പകരം ചേർക്കുക. സ്വന്തം ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റു ഉറവിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവലംബം ചേർക്കുക.

 നാടിന്റെ തൊഴിൽ ഘടന

ഗ്രാമത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഘടന യെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ചിത്രമാണ് ചുവടെ. ഇവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഉം ഗ്രാഫ് ഉം രൂപപ്പെട്ട ഡാറ്റാബേസ് ലഭ്യമാവും. അഡ്‌മിന്മാർക്കും എഡിറ്റർമാർക്കും അതാത് ഗ്രാമത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഡാറ്റ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ( Macro equations are set) തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ യഥാർഥ ചിത്രം ലഭിക്കും. ആ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ക്രീന്ഷോട് പകരം ഇവിടെ ഇടാവുന്നതാണ്. Also, add by embedding.

Frequency of employment

Primary Data-base

click

Employment Pattern

ഷീറ്റ് embeded : ജനസംഖ്യ അനുപാതം സംബന്ധിച്ച ഷീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് എഡിറ്റബിൾ  അല്ല ( not editable ). ചുമതല ലഭിച്ചവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

ഇതൊരു സാദ്ധ്യതയുടെ സൂചന മാത്രം! ക്രമേണ, പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണവുമായി  ( primary data source in the Excel  or  Google Sheet ) ബന്ധിപ്പിച്, കൂടുതൽ ഷീറ്റുകളും വർക്ക് ബുക്കുകളും ചേർത്ത്, (relational data base) macro equations വഴി ഗ്രാമ തല – തീരദേശ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിത്തന്നെ generated ആവും! 

 നാടിന്റെ തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

ബ്ലോഗുകൾ , ലേഖനങ്ങൾ , കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Click here to Post

മുകളിലെ  (കാർഷിക  മേഖല, സർക്കാർ-അർദ്ധ സർക്കാർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രൊഫെഷനലുകൾ  പ്രവാസികൾ, ബിസിനസ്സ്, കയറ്റിറക്ക്, കൂലിപ്പണി , സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, തെഴിലില്ലാത്തവർ,     ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച), ഓരോ വിഷയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ്, ധാരണകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിശകലനങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ ലഘു കുറിപ്പുകൾ , ലേഖനങ്ങൾ (പോസ്റ്റ്), വാർത്തകൾ, Comments , ഫോട്ടോസ് , വീഡിയോസ് – ഓഡിയോസ്  (വീഡിയോ – ഓഡിയോ ലിങ്കുകൾ)  രൂപങ്ങളിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.   നമ്മൾ  വളരെയധികം വ്യയം ചെയ്തു നടത്തുന്ന   നവ മാദ്ധ്യമ  ഗ്രൂപ്പുകളിലെ (WhatsApp, FB, )  ചർച്ചകൾ , എന്നാൽ അവ  സോപ്പ് കുമിളകൾ പോലെ എന്നന്നേക്കും നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു പോകാതെയും , അടുത്ത വർഷം  വീണ്ടും അവ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനും,  പകരം  ഇവിടെ ചിട്ടയായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുവാനും ഉതകും വിധം പോസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അവ ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലാവും പ്രസിദ്ധീകൃതമാവുക. എന്നാൽ, അതാത് വിഷയങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിൽ തുറക്കുന്ന പേജുകളിൽ, വരും നാളുകളിൽ അവയുടെ വിഷയം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പൊതു മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളുടെയും , ലേഖനങ്ങളുടെയും ലിങ്കുകളും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.  Click here to post ( To Register)

സാങ്കേതിക പരിമിതി സംവേദനത്തിനും , നാടിന്റെ ശരിയായ ചിത്രം അവതരിക്കപ്പെടുന്നതിനും തടസ്സം ആവണ്ട . ഇതിലെ Contact Form ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ , ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്   , cloud  ലിങ്കുകൾ അയക്കുക. അംഗീകൃത, സുരക്ഷിത ലിങ്കുകൾ മാത്രം അയക്കുക. 

Post content and links

Video links

Audio links

Legal warning!

അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ( കമെന്റുകളിലെ Report option ക്ലിക് ചെയ്‌താൽ മതി. വസ്തുതാപരം എന്ന് ബോദ്ധ്യമായാൽ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടും പോസ്റ്റുകളും comments കളും remove ചെയ്യുന്നതാണ്. പോസ്റ്റുകളുടെയും comments കളുടെയും മറ്റു upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ , വിഡിയോകൾ, ഫയലുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം അവ ഇടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ്!

The Administrator