തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാന നഗരി !

കായലുകൾ , നദികൾ , അരുവികൾ , തീരം , വനം ...

തിരുവനന്തപുരം : തിരു ...അനന്ത ...പുരം !

തിരുവനന്തപുരം : സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നഗരം !

തിരുവനന്തപുരം : വളർന്നുയരുന്ന ഐടി ഹബ് !

Image courtesies: Explore YRS and Explore India (YouTube)

Logo-medium
Sun

ബന്ധപ്പെടുക 

Get in Touch!

അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റു വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നതിനും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. തീർച്ചയായും മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കാം.